Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÜRESEL PAZARDA MARKA KAVRAMI İLE GELİŞEN FRANCHİSİNG SİSTEMİNDE KULLANILAN İLETİŞİM ARAÇLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
(A STUDY ON THE INVESTIGATION OF COMMUNICATION TOOLS USED IN FRANCHISING SYSTEM DEVELOPED WITH BRAND CONCEPT IN GLOBAL MARKET )

Author : Mehmet TATOĞLU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 24
Page : 873-880
    


Summary

Küreselleşme markaların, fikirlerin, kültürlerin ve farklı dünya görüşlerinin tartışılmasıyla ortaya çıkan uluslararası bir süreci ifade etmektedir. Yaşanan siyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmeler küreselleşmenin bileşenlerini oluşturmakta bu bağlamda SSCB’nin yıkılması ile ABD’nin ekonomik ve siyasal anlamda dünya üzerindeki hegemonyasını arttırması uluslararası şirketlerin dünya ekonomisindeki etkileri, finans piyasalarının küresel hale gelmesi, iletişim ve ulaşım teknolojilerinin gelişmesi, yerel değerlerin sınırları aşması küreselleşmenin bileşenlerini tamamlamaktadır. Küresel pazarda Franchising ise varlık sahibinin ücret karşılığında bir firmaya belirlenen şekilde işletmecilik faaliyetini yürütmesi ve marka adını kullanması konusunda anlaştığı lisans anlaşmasıdır. Ülkemizde geçmişi çok eskilere dayanmayan bu sistem özellikle 1990’lı yıllardan itibaren gelişmeye başlamıştır. Bu sistem sayesinde müşterilerin markaya olan ilgisi artmış iletişim teknolojisindeki gelişmelerle birlikte büyüme devam etmiştir. Franchise pazarında hızlı büyümenin lokomotifi olarak üç başlık düşünülmektedir bunlar, alışveriş merkesi (AVM) sayısının artması, sosyalleşme ve dışarıda yeme içme kültürünün gelişmesi olarak ifade edilmektedir. Türkiye’de markalı kafeler, restoranlar, fast-food, bistrolar, giyim, hizmet sektörü, aksesuar, hediyelik eşya, bijuteri, dekoratif ürünler, duvar süsleri, kıymetli antika taşlar, spor merkezleri, emlak alım satımı gibi sahalarda franchising’ in yaygınlaştığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı küresel pazarda marka kavramının ortaya çıkardığı franchising sisteminin iletişim stratejilerinin tespit edilmesidir. Bu amaca yönelik olarak literatürdeki bulgular gözden geçirilmiş ve çalışmada doküman inceleme yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular ise, küresel pazar yıllar itibarıyla farklılaşmış marka kavramının önemi ortaya çıkmıştır. Pazarda yeni bir marka oluşturmanın birçok güçlüğü vardır. Franchising sistemi ise yeni bir marka oluşturmadan ziyade mevcut bir markanın isminin kullanılması sistemidir. Çalışma sonucunda küresel markaların yaptıkları ticarette hiçbir risk almadan franchising sistemi sayesinde marka ismini kiralayarak dünyanın pek ülkesinde büyük miktarlarda paralar kazandığı görülmüştür.Keywords
Küreselleşme, Franchising, Strateji

Abstract

Globalization refers to an international process that arises from the discussion of brands, ideas, cultures and different world views. The political, economic, cultural and social developments are the components of globalization. In this context, with the collapse of the USSR and the US's economic and political hegemony in the world, the effects of international companies on the world economy, globalization of financial markets, the development of communication and transportation technologies, crossing the borders complements the components of globalization. In the global market, Franchising is the license agreement which the owner of the asset agrees to carry out business activity and use the brand name as determined by a firm for a fee. This system, which has a long history in our country, has started to develop especially since the 1990s. Thanks to this system, customers' interest in the brand increased and growth continued with the developments in communication technology. In the franchise market, three headings are considered as the driving force of rapid growth, these are expressed as the increase in the number of shopping centers (shopping centers), socialization and development of the culture of eating out and drinking. branded cafes in Turkey, restaurants, fast food, bistro, clothing, service sector, accessories, gifts, jewelry, decorative items, wall decorations, precious antique stones, sports centers, real estate purchases and sales of such sites in the franchise 's shows that widespread. The aim of this study is to determine the communication strategies of the franchising system in the global market. For this purpose, the findings in the literature were reviewed and document analysis method was applied in the study. As a result, the importance of the differentiated brand concept has emerged in the global market over the years. There are many difficulties in creating a new brand in the market. Franchising system is a system of using the name of an existing brand rather than creating a new brand. As a result of the study, it is seen that global brands earn big amounts of money by renting the brand name thanks to franchising system without taking any risk in their trade.Keywords
Globalization, Franchising, Strategy

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri