Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EXAMINATION OF THE FAIR-PLAY BEHAVIORS OF UNIVERSITY STUDENTS
(ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FAİR-PLAY DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ )

Author : Selçuk Bora CAVUŞOĞLU  ; Ataman TÜKENMEZ; Mehmet HOCAOĞLU & Cemal GÜLER  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 15
Page : 1639-1642
    


Summary

Çalışmamızın amacı, üniversite öğrencilerinin fair-play davranışlarını inceleyip, spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören bireylerin fair-play kavramına olan ilgisini tespit etmektir. Bu amaçla, araştırmanın çalışma grubunu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 64 erkek, 46 kadın olmak üzere toplam 110 gönüllü öğrenci gönüllü oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan bireylerin fair-play davranışını ölçmek için Vallerand ve arkadaşlarının (1997) geliştirdiği ve Balçıkanlı (2009) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “Çok Boyutlu Sportmenlik Yönelimi Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin alt boyutlarının normal dağılım gösterip göstermediği test etmek amacı ile Shapiro-Wilk normallik testi yapılmış ve bunun sonucunda ölçeğin tüm alt boyutlarının normal dağılım göstermediği saptanmıştır (p<0.05). Dolayısıyla, verilerin analizi için non-parametrik testler olan Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır. Sonuç olarak, ölçeğin alt boyutlarına göre; cinsiyet, yaş ve sınıf değişkenlerinde anlamlı farklılıklar tespit edilirken, bölüm değişkeninde anlamlı bir fark elde edilememiştir. Yaptığımız çalışma Türkiye Pentatlon Federasyonu tarafından desteklenmektedir.Keywords
Fair- Play, Fair-Play Davranışı, Üniversites Öğrencileri

Abstract

The purpose of the study is to investigate the fair-play behaviors of university students and to determine the interest of the individuals who study at the faculty of sport sciences to the concept of fair-play.In accordance with this purpose, the study group of the research consists of 64 male, 46 female; a total of 110 student volunteers who study at Istanbul University-Cerrahpasa, Faculty of Sport Sciences. “Multidimensional Sportspersonship Orientation Scale” which was developed by Vallerand et al. (1997) and was adapted to Turkish by Balçıkanlı (2009) was used in order to measure the fair-play behavior of the participants. Shapiro-Wilk normality test was conducted to check whether the sub-dimensions of the scale distributed normally and it was found that not all of the sub-dimensions show a normal distribution(p<0.05). Consequently, Mann-Whitney U and Kruskal Wallis non-parametric tests were conducted to analyze the data. As a result, according to the sub-dimensions of the scale; statistically significant differences were found in the gender, age and grade variables, while no significant difference was found in the department variable. The study is supported by Turkish Modern Pentathlon Federation.Keywords
Fair-Play, Fair-Play Behaviour, University Students

Advanced Search


Announcements

    28 HAZİRAN 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri