Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6360 SAYILI YASA SONRASI İLÇE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDEKİ NÜFUS DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(AN INVESTIGATION ON POPULAR CHANGE IN PROVINCIAL METROPOLITAN MUNICIPALITIES AFTER LAWS 6360: MALATYA METROPOLITAN MUNICIPALITY )

Author : Vedat YILMAZ  & Ahmet Kenan SAYIN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 15
Page : 1615-1627
    


Summary

Türkiye’de değişen ve gelişen yönetim anlayışına bağlı olarak yerel yönetimler alanında 5216 sayılı büyükşehir belediye yasasında 2012 yılında yapılan “6360 Sayılı On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” değişikliği ile önemli düzenlemeler yapılmıştır. 6360 sayılı yasa sonrası Türkiye’de 14 yeni büyükşehir ve 27 yeni ilçe kurulmuş ve büyükşehir belediyesi olan illerin merkezinde merkez ilçeler oluşturulmuştur. Merkez ilçelerin oluşturulmasının ardından büyükşehir merkez ilçeleri haricindeki diğer büyükşehir ilçe belediyelerinin nüfusunda her geçen yıl merkez ilçelere göç nedeniyle düşüş yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, 6360 sayılı yasa sonrası ilçe büyükşehir belediyelerinde görülen nüfus değişimlerinin gündeme getirilmesi ve nüfusun belli bir merkezde yoğunlaşması ile ortaya çıkan sorunlar hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. Bu bağlamda; ilgili yasa ile büyükşehir belediyesi olan Malatya büyükşehir belediyesi örneklem olarak alınmıştır. Çalışmada yöntem olarak; literatür taraması, yerel ve ulusal basın, yazınsal ve görsel kaynaklar ile gözlem ve betimleyici bir yöntem kullanılmış olup, 6360 sayılı yasa ve yasa ile getirilen düzenlemeler, Malatya ilinin sosyo-ekonomik özellikleri ve Malatya büyükşehir merkez ilçelerindeki nüfus artışı ile büyükşehir merkez ilçe haricindeki diğer büyükşehir ilçe belediyelerinde 2010 ile 2017 yılları arasındaki nüfus değişimi hakkında istatistiki bilgiler verilerek, 6360 sayılı yasa öncesi ve sonrası nüfus değişimlerine yönelik yorumlama, değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Büyükşehir, ilçe belediye, yerel halk

Abstract

Depending on the changing and evolving governance in Turkey in the local government area of 5216 metropolitan conducted in 2012 in the municipality of law, "6360 No. Municipality in fourteen provinces and Twenty-Seven County Establishment and some Law and the Law Amending the Decree" important arrangements with change it is made. After Law No. 6360 established 14 new and 27 new metropolitan county metropolitan centers in Turkey and the municipal district in the center of the city was formed. Following the formation of the central districts, the population of other metropolitan district municipalities other than the metropolitan central districts has been experienced and continued to be experienced due to the migration to the central districts each year. In this study, after the law no. 6360, it will be informed about the population changes in the metropolitan municipalities and the problems arising from the concentration of the population in a certain center. In this context; the municipality of Malatya, which is a metropolitan municipality, was taken as a sample. As a method in the study; The literature review, local and national press, literary and visual resources and observation and descriptive method were used, and the regulations introduced by law no. 6360, the socio-economic characteristics of Malatya province and the population increase in the central districts of Malatya and In the district municipalities, statistical information about the population change between 2010 and 2017 was given and interpretation, evaluation and suggestions were made for population changes before and after Law No. 6360.Keywords
Metropolitan, district municipality, local community

Advanced Search


Announcements

    20 ŞUBAT 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri