Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


61-72 AYLIK KORUNMAYA MUHTAÇ OLAN ÇOCUKLARIN VE AİLESİYLE BİRLİKTE YAŞAYAN ÇOCUKLARIN AHLAKİ DEĞER YAPILARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
(A COMPARATIVE STUDY ON MORAL VALUES OF 61-72 MONTH-CHILDREN IN NEED OF PROTECTION AND CHILDREN LIVING WITH THEIR PARENTS )

Author : Elif YORGUN YASAR  & Saide ÖZBEY  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 1029-1041
    


Summary

Araştırma okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 61–72 aylık çocukların ahlaki değer yapılarının korunmaya muhtaç olup olmama durumları, cinsiyetleri ve kardeş sayılarına göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini 2015- 2016 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinde çocuk evlerinde kalan 61–72 aylık korunmaya muhtaç çocuklar ve Ankara Keçiören ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokulların anasınıflarına, resmi bağımsız anaokullarına ve özel anaokullarına devam eden, ailesi ile birlikte yaşayan 61–72 aylık okul öncesi dönem çocukları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini evrenden basit tesadüfi örnekleme ile seçilen 356 çocuk ve çocuk evlerinde kalan 48 çocuk (evrenin tamamı) oluşturmaktadır. Araştırmada, “Genel Bilgi Formları” ve “Ahlaki Değer Yapısını Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Çocukların “Ahlaki Değer Yapısı Belirleme Ölçeği”nden aldıkları puanların karşılaştırmasında ilişkisiz ölçümlerde t testi; cinsiyetlerine göre karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi; kardeş sayılarına göre karşılaştırılmasında Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, çocukların “Ahlaki Değer Yapısını Belirleme Ölçeği”nden aldıkları puanların ailesi ile birlikte yaşayan çocuklar lehine anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır (p<0,05). Cinsiyet değişkenine göre çocuk evinde kalan çocukların ahlaki değer puanları arasında anlamlı farklılık bulunmamakta (p>0,05); ailesi ile birlikte kalan çocuklarda ise kız çocukların lehine anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Kardeş sayısı değişkenine göre, her iki grubun ahlaki değer puanları arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05).Keywords
Okul Öncesi Eğitim, Ahlaki Değer, Çocuk Evleri, Korunmaya Muhtaç Çocuk

Abstract

The study was conducted to investigate the moral values of children aged 61-72 months , according to whether they are in need of protection or not, their gender and number of siblings. The research is in relational screening model. The universe of the research consists of 61-72-month children who are in need of protection and live in children's homes in Ankara province and 61-72 months old preschool children who live with their parents and attend kindergartens, official independent kindergartens and private kindergartens of the primary schools affiliated to the Ministry of National Education in the province of Ankara, Keçiören in 2015-2016 academic year. The sample of the study consists of 356 children selected by simple random sampling from the universe and 48 children (the entire universe) living in children's homes. In this study, “General Information Forms” and “Scale for Determining Moral Values” were used. T-test was used to compare the scores children got from the “Scale for Determining Moral Values”, Mann–Whitney U test was used to compare them according to their genders and Kruskal Wallis test was used to compare them according to their number of siblings As a result of the research, it was found that the scores children got from the “Scale for Determining Moral Values” showed significant differences in favor of the children living with their parents (p<0,05). According to the gender variable, while there was no significant difference between the moral values scores of children living in the children's house (p>0.05), there was a significant difference in favor of female children living with their parents (p<0,05). According to the number of siblings, there was no statistically significant difference between moral values scores of both groups (p>0.05).Keywords
Preschool Education, Moral Values, Children's Homes, Children in Need of Protection

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri